Darmowa dostawa od 149 zł
536 220 596 Pn.-Pt. 09.00-16.00
 • Strona główna
 • Regulamin
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem e-advit.pl.

Właścicielem sklepu jest Adrianna Korolczuk, ul.Klonowa 18, 08-103 Stare Iganie, NIP 8212663620, Regon 383437355 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego e-advit.pl.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży lub usługa polegająca na przygotowaniu spersonalizowanej diety dla Klienta.
 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego .
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów, na przykład Newsletter.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem e-advit.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 11. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newsletteru zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 13. Sprzedawca; Usługodawca – ADRIANNA KOROLCZUK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AdVit (ul.Klonowa 18, 08-103 Stare Iganie) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

II. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem e-advit.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy e-advit.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet oraz prowadzi usługi związane z układaniem spersonalizowanych diet.
 4. Sklep internetowy e-advit.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 5. Sklep rezerwuje sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku pozycji na magazynie.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Sporządzenie diety przez Usługodawcę dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi subiektywny zbiór informacji zebranych z różnych źródeł. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, doradztwa medycznego lub doradztwa dietetyczno/żywieniowego, bądź innego doradztwa. Zawarte w serwisie interpretacje, porady, dane i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych i żywieniowych.
 8. Usługodawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności nie posiada danych dotyczących:
  ⦁ alergii Klienta,
  ⦁ nieprzyswajania przez Klienta określonych produktów,
  ⦁ zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Klienta określonych produktów,
  ⦁ schorzeń lub urazów Klienta,
  ⦁ Przed rozpoczęciem stosowania diety należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania przez konkretnego Klienta.
 9. Wielkość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Usługodawca nie daje gwarancji, że stosowanie sformułowanej diety przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania diety i skonsultować się z lekarzem.
 10. Efekty stosowania diety przez różnych Klientów mogą się różnić.
 11. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka w gabinecie. 
 12. Stosowanie zalecanej diety w postaci zakupionego produktu jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dietetycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i wykonać badania niezbędne do oceny stanu zdrowia
 13. Usługodawca nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Klientów, w związku z czym go nie kontroluje. Klient powinien samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

III. Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 2. Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok bezpośrednio na stronie sklepu e-advit.pl. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 a także w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych e-advit.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z rezerwacją towaru dla Zamawiającego na okres 3 dni.
 5. Podczas składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia.
 6. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera sposób dostarczenia/odbioru przesyłki i jest informowany o jego koszcie.
 7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz aktualny numer telefonu i adres e-mail lub adres e-mail w przypadku złożenia Zamówienia na usługę spersonalizowanej diety.
 8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Zamówienia.
 9. W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 11. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na odległość jest paragon fiskalny lub faktura dołączone do przesłanego zamówienia
 12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 13. Składanie Zamówień jest możliwe przez osoby, które ukończyły 18 lat, w przypadku złożenia zamówienia przez osoby niepełnoletnie, Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za złożenie zamówienia.
 14. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem, a w przypadku dokonania zapłaty kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”, z momentem dokonania Zamówienia.

IV. Płatności

 1. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera jeden ze sposobów w jaki zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
 • płatne przy odbiorze (płatne bezpośrednio u przewoźnika);
 • przedpłata przelewem (płatne na konto przed otrzymaniem towaru);
 • gotówka (płatne podczas odbioru osobistego).
 1. W przypadku przedpłaty przelewem płatność należy przekazać za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 lub bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy: Rachunek Nest Bank : 33 2530 0008 2036 1038 7482 0001
  W tytule przelewu należy wpisać koniecznie numer zamówienia. Jego brak może spowodować opóźnienie realizacji ponieważ system automatycznie księguje zapłaty.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami popełnionymi) przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Zamawiający.
 3. Umowa sprzedaży zamówionych towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Przelewu należy dokonać w ciągu trzech (3) dni roboczych. Po upływie tego terminu rezerwacje na towar zostaną zwolnione, a wpłacone środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez wpłacającego.

V. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 • Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym;
 • Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

VI. Koszt i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres (lub adres e –mail w przypadku zamówienia spersonalizowanej diety) wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta, o ile będzie to możliwe, o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy doręczenia zamówienia :
 • firma kurierska;
 • paczkomaty;
 • odbiór osobisty;
 • adres e-mail ( w przypadku złożenia zamówienia na usługę spersonalizowanej diety).
 1. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku usługi spersonalizowanej diety Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 1. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w odpowiedni link na Stronie.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni licząc od dnia odstąpienie od umowy.
 2. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu wszystkich dokonanych płatności przez Konsumenta, na wskazany przez niego numer konta bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a w szczególności:
 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni od momentu otrzymania Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-advit.pl

VIII. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-advit.pl lub też pisemnie na adres: Adrianna Korolczuk AdVit, z siedzibą w Starych Iganiach (08-103) ul. Klonowa 18.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 4. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Adrianna Korolczuk AdVit, z siedzibą w Starych Iganiach (08-103) ul. Klonowa 18.
 5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 7. Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży: Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-advit.pl lub też pisemnie na adres: Adrianna Korolczuk AdVit, z siedzibą w Starych Iganiach (08-103) ul. Klonowa 18. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

XIX. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z Zakupami jest Usługodawca.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 • Klient ma możliwość zmiany i usuwania danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@e-advit.pl.
 • Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana lub kasowana na każde żądanie Klienta.

X. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie, jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy /Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca (Sprzedawca) dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 7. Usługodawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl