Darmowa dostawa od 149 zł
536 220 596 Pn.-Pt. 09.00-16.00
 • Strona główna
 • Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu e-advit.pl:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług kupna produktów poprzez Sklep.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: AdVit Adrianna Korolczuk, ul. Nowy Świat 7/67 08-110 Siedlce
 3. Dane osobowe zbierane przez AdVit za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również
 4. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • Zakładanie i zarządzanie kontem Klienta, oraz zapewnienie obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • Realizacja zamówień internetowych a także zwrotów, reklamacji i zmian w tychże zamówieniach;
 • Kontaktowanie się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • Obsługa zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy);
 • Monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników, obejmujących np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert;
 • Zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • Przechowywanie danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym w szczególności:
 • egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.
 • dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;
 • prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
 1. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, upoważnia dodatkowo do:
 • Prowadzenia działań marketingowych w tym: newsletteru, SMS, informacji o promocjach i ofertach handlowych;
 • Kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta- przez e-mail oraz telefon;  
 1. Dane osobowe Klienta, które są przetwarzane:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres korespondencyjny
 • adres IP.
 1. Odbiorcy danych osobowych:
 • Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;
 • Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
 • Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
 • Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
 • Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 • Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania wiąże się z brakiem możliwości zawarcia Umowy, a tym samym brakiem świadczenia usług.
 2. Okres przechowywania danych osobowych:
 3. okres utrzymywania komunikacji, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
 4. okres prowadzenia konta Klienta w Serwisie;
 5. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Klientem;
 6. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;
 7. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.
 8. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
 9. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;

Dane osobowe zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

10. Ochrona danych osobowych:

Stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczane są dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do ochrony danych przesyłanych drogą elektroniczną, stosowane są następujące środki:

 • Certyfikat SSL
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Na podstawie RODO Klient ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • skargi do odpowiedniego Organu Nadzorczego.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki –  w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Klienta żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

I. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, Klient ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

II. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO). W przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych.

III. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • zgłoszony został przez Klienta sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie;
 • Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient zażąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

IV. Prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)

Klient ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta;
 • Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać dalej dane osobowe Klienta w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

V. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania je innemu administratorowi danych osobowych.

VI. Prawo do cofnięcia zgody

Klient ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem.

VII. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania  danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

VIII. Skarga do Organu Nadzorczego

Jeżeli Klient stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza RODO ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl